OBJEDNÁVKY NAD 2000 KČ DORUČUJEME ZDARMA!

Reklamační podmínky

Reklamační podmínky

 

K vyřízení reklamace budeme potřebovat vyplnit reklamační protokol, který je ke stažení klikni zde.

 

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí občanským zákoníkem a zákonem čís. 374/2022 Sb., zákon o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše prodejce. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: betafish@betafish.cz nebo korespondenční poštou na adresu provozovny.

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, projeví-li se vada v průběhu 12ti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

 

Výskyt vady po dvanáctém měsíci od prodeje

 1. Vadné plnění je podstatným porušením kupní smlouvy V případě, že je vada zboží podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník na výběr z následujících možností:
 • Odstranění vady dodáním nově věci nebo věci chybějící
 • Odstranění vady opravou věci
 • Poskytnutí přiměřené slevy
 • Odstoupení od kupní smlouvy

Zvolenou variantu oznámí zákazník při uplatnění reklamace v reklamačním listu.

Právo z vadného plnění se nevztahuje:

- Na vady vzniklé běžným používáním,

- nesprávným použitím výrobku,

- nesprávným skladováním,

- na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.).

U zboží prodávaného za nižší cenu (např. výprodej nebo vystavené nebo jinak poškozené zboží) se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Tato informace je uvedena i na prodejním dokladu

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Prodávající dále neodpovídá za případné vady zboží, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn a současně převzetí zboží neodmítl nebo je sám způsobil. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

Vyřízení reklamace

V případě reklamace u firmy D a M Pospíšil s.r.o. (Rybářské potřeby betafish.cz) se doporučuje postupovat níže uvedeným způsobem.

Informujte nás o reklamaci:

 • telefonicky na tel: +420777736688
 • zasláním reklamačního listu e-mailem na: betafish@betafish.cz
 • osobně nebo písemně na adrese: Rybářské potřeby betafish.cz, Přítoky 84, 284 01 Kutná Hora

Kupující je povinen dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list (pokud byl přiložen).

Reklamované zboží je možné donést osobně na výše uvedenou adresu provozovny, zaslat přepravní společností.

V případě zasílání zboží přepravní společností je nutné zásilku správně zabalit a dodržet několik pravidel, aby nemohlo dojít k poškození zboží během přepravy:

Každou zásilku je nutné přiměřeně zabalit tak, aby byla zabezpečena její běžná přeprava při vynaložení běžné péče při manipulaci prostřednictvím automatizovaných systémů.

V případě poškození zásilky během přepravy vinou nedodržení těchto podmínek si prodávající vyhrazuje právo nepřijmout takové zboží, nebo požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody.

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu „O ochraně spotřebitele“ v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží,

 • Uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a tomto pořídí písemný zápis.
 • Reklamaci přijme a jako neoprávněnou na místě zamítne a reklamované zboží vrátí kupujícímu.
 • Reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě, jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude zamítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Vyřídí-li prodávající vaši reklamaci dodáním nového zboží, na toto zboží se již nevztahuje nová záruka 24 měsíců.

Zboží zasílané na reklamaci musí být zbavené nečistot. V případě, že dodané zboží bude znečištěné, nebude přijato do procesu reklamace a obratem bude zasláno zpět na adresu odesílatele. 

 

Reklamační list- ke stažení zde.

 

Reklamující:    

Jméno: .................................................................................................................................................  

Adresa: ................................................................................................................................................ 

Telefon: .......................................  Email: …………................................................................................. 

Prodejce: D a M Pospíšil s.r.o., Přítoky 84, 284 01 Kutná Hora Ičo: 26148960, Dič: CZ26148960

Číslo objednávky, nebo dokladu: ......................................... Datum prodeje:  .............................

Název reklamovaného zboží: .........................................................................................................    

Popis závady: …………………………………………………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................................        

Obsah balení při předání:     

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................       

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace. V případě, že reklamujete například naviják, je nutné zaslat naviják bez vlasce / šňůry (Pokud nebyl vlasec součástí navijáku při jeho koupi). Pokud tak neučiníte, můžete o Váš vlasec / šňůru během reklamačního procesu přijít, jelikož může být překážkou při posuzování reklamace a je nutné jeho odstranění.

Preferovaný způsob vyřízení v případě neopravitelné závady:

 

výměna:                          vrácení peněz:                                                      oprava:                    

                                            číslo účtu: …………………………………………………………..

 

Způsob vyřízení reklamace u D a M Pospíšil s.r.o. v případě uznání:

1) Pokud lze produkt opravit, bude produkt opraven. 2) Pokud nelze produkt opravit, bude vyměněn poškozený díl za nový díl. 3) Pokud nelze produkt opravit, ani vyměnit jeho část, bude produkt vyměněn na nový. 4) Pokud produkt nelze opravit a již nelze dodat nový produkt nebo jeho část (prodej produktu byl například již ukončen), budou zákazníkovi vráceny peníze.

Tento reklamační list prosím zašlete emailem na betafish@betafish.cz a zároveň společně s reklamovaným produktem na adresu:

Rybářské potřeby Betafish.cz, oddělení reklamací, Přítoky 84, 284 01 Kutná Hora 284 01

Poznámka ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Datum a podpis reklamujícího: ................................................................